نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
WHITE ANGEL BELEK ALL

7,875,000 تومان

9,995,000 تومان

6,490,000 تومان

5,990,000 تومان

ARMAS LABADA U.ALL

10,275,000 تومان

15,000,000 تومان

7,685,000 تومان

5,990,000 تومان

KERVANSARAY KUNDU U.ALL

10,350,000 تومان

14,000,000 تومان

7,725,000 تومان

5,990,000 تومان

KERVANSARAY LARA U.ALL

10,500,000 تومان

14,250,000 تومان

7,800,000 تومان

5,990,000 تومان

DAIMA BIZ U.ALL

10,725,000 تومان

15,825,000 تومان

7,910,000 تومان

5,990,000 تومان

KARMIR RESORT ALL

11,325,000 تومان

16,930,000 تومان

8,210,000 تومان

5,990,000 تومان

CLUB HOTEL SERA U.ALL

11,325,000 تومان

16,255,000 تومان

8,210,000 تومان

5,990,000 تومان

RAMADA PLAZA U.ALL

12,000,000 تومان

16,680,000 تومان

8,550,000 تومان

5,990,000 تومان

CORNELIA DIAMOND U.ALL

16,725,000 تومان

24,330,000 تومان

10,910,000 تومان

5,990,000 تومان

RIXOS SUNGATE U.ALL

20,325,000 تومان

36,740,000 تومان

12,710,000 تومان

5,990,000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,875,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,995,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,275,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,000,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,685,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,350,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,000,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,725,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,500,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,250,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,800,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,725,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,825,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,910,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11,325,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16,930,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8,210,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11,325,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16,255,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8,210,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

12,000,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16,680,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8,550,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

16,725,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24,330,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10,910,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

20,325,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

36,740,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12,710,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور