تور ارمنستان نوروز 1400

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
BELLA HOTEL B.B

9.320.000 تومان

10.120.000 تومان

8.8320.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت: 4 شب

مدت اقامت: 4 شب
BELLA HOTEL B.B

9.7000.000 تومان

10.7000.000 تومان

9.100.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت : 5 شب

مدت اقامت : 5 شب
SHIRAK HOTEL B.B

9.620.000 تومان

10.120.000 تومان

9.100.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت: 4 شب

مدت اقامت: 4 شب
SHIRAK HOTEL B.B

10.100.000 تومان

10.700.000 تومان

9.320.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت : 5 شب

مدت اقامت : 5 شب
ROYAL PLAZA B.B

10.320.000 تومان

12.420.000 تومان

9.100.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت: 4 شب

مدت اقامت: 4 شب
ROYAL PLAZA B.B

10.950.000 تومان

13.570.000 تومان

9.320.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت : 5 شب

مدت اقامت : 5 شب
CENTRAL HOTEL B.B

10.620.000 تومان

12.720.000 تومان

10.100.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت: 4 شب

مدت اقامت: 4 شب
CENTRAL HOTEL B.B

11.320.000 تومان

13.950.000 تومان

10.570.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت : 5 شب

مدت اقامت : 5 شب
HYATT PLACE B.B

11.020.000 تومان

13.020.000 تومان

8.620.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت: 4 شب

مدت اقامت: 4 شب
HYATT PLACE B.B

11.820.000 تومان

14.320.000 تومان

8.920.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت : 5 شب

مدت اقامت : 5 شب
HILTON B.B

11.520.000 تومان

13.620.000 تومان

9.620.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت: 4 شب

مدت اقامت: 4 شب
HILTON B.B

12.450.000 تومان

15.070.000 تومان

10.070.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت : 5 شب

مدت اقامت : 5 شب
NATIONAL HOTEL B.B

11.720.000 تومان

14.320.000 تومان

9.320.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت: 4 شب

مدت اقامت: 4 شب
NATIONAL HOTEL B.B

12.700.000 تومان

16.070.000 تومان

9.700.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت : 5 شب

مدت اقامت : 5 شب
MARRIOTT HOTEL B.B

14.12.0000 تومان

18.620.000 تومان

9.720.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت: 4 شب

مدت اقامت: 4 شب
MARRIOTT HOTEL B.B

15.700.000 تومان

21.320.000 تومان

10.200.000 تومان

7.800.000 تومان

مدت اقامت : 5 شب

مدت اقامت : 5 شب
BELLA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9.320.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10.120.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8.8320.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELLA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9.7000.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10.7000.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9.100.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHIRAK HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9.620.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10.120.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9.100.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHIRAK HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10.100.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10.700.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9.320.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10.320.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12.420.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9.100.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10.950.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13.570.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9.320.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTRAL HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10.620.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12.720.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10.100.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTRAL HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11.320.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13.950.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10.570.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT PLACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11.020.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13.020.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8.620.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT PLACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11.820.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14.320.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8.920.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11.520.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13.620.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9.620.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12.450.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15.070.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10.070.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NATIONAL HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11.720.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14.320.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9.320.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NATIONAL HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12.700.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16.070.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9.700.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARRIOTT HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14.12.0000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18.620.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9.720.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARRIOTT HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

15.700.000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21.320.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10.200.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7.800.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

نوع تور شهر و خرید,
مدت اقامت 4 شب, 5 شب,
تاریخ اعتبار نوروز 1400,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور

پکیج بر اساس بایین ترین نرخ پرواز می باشد ، در صورت کاهش با افزایش نرخ ارز تغییر می کند

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت و اقامت در هتل با صبحانه , ترانسفر فرودگاهی ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

کشور مقصد ارمنستان,
خط هوایی Armenia Airways,