نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
cospian B.B

1599000 تومان

1399000 تومان

1100000 تومان

baku inn B.B

1847000 تومان

2147000 تومان

1497000 تومان

1100000 تومان

qafqaz park B.B

1897000 تومان

2267000 تومان

1577000 تومان

1100000 تومان

ganjali plaza B.B

1977000 تومان

2497000 تومان

1579000 تومان

1100000 تومان

qafqaz city B.B

2097000 تومان

2620000 تومان

1697000 تومان

1100000 تومان

qafqaz sport B.B

2100000 تومان

2650000 تومان

1697000 تومان

1100000 تومان

pullman B.B

2457000 تومان

3197000 تومان

1977000 تومان

1100000 تومان

bou levard B.B

2757000 تومان

3787000 تومان

2297000 تومان

1100000 تومان

cospian
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1599000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1399000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
baku inn
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1847000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2147000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1497000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
qafqaz park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1897000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2267000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1577000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ganjali plaza
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1977000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2497000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1579000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
qafqaz city
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2097000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1697000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
qafqaz sport
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1697000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
pullman
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2457000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3197000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1977000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
bou levard
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2757000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3787000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2297000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور