نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
orchid B.B

10695000 تومان

12200000 تومان

9720000 تومان

8350000 تومان

city avenue B.B

11340000 تومان

13195000 تومان

9880000 تومان

8350000 تومان

IBIB DEIRA CITY CENTER B.B

11420000 تومان

13650000 تومان

8350000 تومان

COPTHORNE B.B

11500000 تومان

13810000 تومان

10335000 تومان

8350000 تومان

ROYAL CONTINENTAL B.B

11875000 تومان

14500000 تومان

11115000 تومان

8350000 تومان

NOVOTEL AL BARSHA B.B

11955000 تومان

14720000 تومان

8350000 تومان

HYATT REGENCY B.B

12495000 تومان

15795000 تومان

8350000 تومان

CROWNE PLAZA B.B

13350000 تومان

17510000 تومان

12900000 تومان

8350000 تومان

RIXOS BAB ALBAHAR ALL

21080000 تومان

32975000 تومان

8350000 تومان

8350000 تومان

ATLANTIS THE PALM B.B

31065000 تومان

52940000 تومان

8350000 تومان

8350000 تومان

orchid
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
city avenue
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IBIB DEIRA CITY CENTER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COPTHORNE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10335000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CONTINENTAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11115000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL AL BARSHA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11955000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT REGENCY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CROWNE PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17510000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS BAB ALBAHAR
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

21080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

32975000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ATLANTIS THE PALM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

31065000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

52940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور