نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
CRYSTAL SANDS B.B

400 دلار

24900000 تومان

730 دلار

24900000 تومان

260 دلار

24900 تومان

260 دلار

23924900000 تومان

MEDHUFUSHI H.B

720 دلار

24900000 تومان

1190 دلار

24900000 تومان

270 دلار

24900000 تومان

270 دلار

24900000 تومان

kurumba B.B

780 دلار

24900000 تومان

1330 دلار

24990000 تومان

290 دلار

24900000 تومان

290 دلار

24900000 تومان

PARADAIS ISLAND F.B

940 دلار

24900000 تومان

1530 دلار

24900000 تومان

290 دلار

24900000 تومان

290 دلار

24900000 تومان

SHERATON FULLMOON B.B

860 دلار

24900000 تومان

1590 دلار

24900000 تومان

180 دلار

24900000 تومان

180 دلار

2490000 تومان

KANDIMA H.B

1390 دلار

24900000 تومان

590 دلار

24900000 تومان

590 دلار

24900000 تومان

cocoon ALL

1460 دلار

24900000 تومان

550 دلار

24900000 تومان

550 دلار

24900000 تومان

GRAND PARK KODHIPPARU ALL

1750 دلار

24900000 تومان

250 دلار

24900000 تومان

250 دلار

24900000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

400 دلار

24900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

730 دلار

24900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

260 دلار

24900 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

260 دلار

23924900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

720 دلار

24900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1190 دلار

24900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

270 دلار

24900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

270 دلار

24900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
kurumba
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

780 دلار

24900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1330 دلار

24990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

290 دلار

24900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

290 دلار

24900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PARADAIS ISLAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

940 دلار

24900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1530 دلار

24900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

290 دلار

24900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

290 دلار

24900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERATON FULLMOON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

860 دلار

24900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1590 دلار

24900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

180 دلار

24900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 دلار

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KANDIMA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1390 دلار

24900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

590 دلار

24900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

590 دلار

24900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1460 دلار

24900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

550 دلار

24900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550 دلار

24900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND PARK KODHIPPARU
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1750 دلار

24900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

250 دلار

24900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

250 دلار

24900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور