تور اروپا پاییز 1402

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
فرانسه - 7 شب پاریس B.B

1290 یورو

1720 یورو

990 یورو

350 یورو

5 دی

5 دی
سوییس-فرانسه (3 شب لوزان+3 شب پاریس B.B

1290 دلار

1720 یورو

990 یورو

350 یورو

6 دی

6 دی
فرانسه (4 شب نیس) B.B

790 یورو

1150 یورو

595 یورو

200 یورو

9 دی

9 دی
فرانسه ( 5 شب پاریس) B.B

1090 یورو

1590 یورو

820 یورو

290 یورو

9 دی

9 دی
فرانسه- هلند (3 شب پاریس- 3 شب امستردام) B.B

1190 یورو

1590 یورو

890 یورو

350 یورو

9دی

9دی
سوییس- ایتالیا(3 شب لوگانو-3 شب رم-2 شب ونیز B.B

1390 یورو

1880 یورو

1050 یورو

360 یورو

5 دی

5 دی
سوییس- فرانسه (3 شب لوزان-3 شب نیس) B.B

1190 یورو

1590 یورو

890 یورو

350 یورو

6 دی

6 دی
سوئیس(4شب لوزان ) B.B

890 یورو

1350 یورو

670 یورو

230 یورو

8 دی

8 دی
فرانسه- اسپانیا (3 شب نیس - 3 شب بارسلون ) B.B

1090 یورو

1590 یورو

820 یورو

290 یورو

9 دی

9 دی
فرانسه (3 شب پاریس - 3 شب نیس ) B.B

1050 یورو

1490 یورو

790 یورو

290 یورو

23 دی

23 دی
سوییس ( 4 شب لوزان ) B.B

790 یورو

1150 یورو

595 یورو

200 یورو

30 دی

30 دی
فرانسه (5 شب پاریس ) B.B

990 یورو

1450 یورو

750 یورو

270 یورو

13 بهمن

13 بهمن
فرانسه- اسپانیا (3 شب نیس - 3 شب بارسلون ) B.B

1090 یورو

1590 یورو

820 یورو

290 یورو

14 بهمن

14 بهمن
سوییس ( 4 شب لوزان ) B.B

790 یورو

1250 یورو

600 یورو

200 یورو

20 بهمن

20 بهمن
سوییس - ایتالیا (3 شب لوگانو - 2 شب ونیز ) B.B

1090 یورو

1590 یورو

840 یورو

290 یورو

20 بهمن

20 بهمن
فرانسه - هلند ( 3 شب پاریس - 2 شب امستردام) B.B

1090 یورو

1590 یورو

840 یورو

290 یورو

20 بهمن

20 بهمن
فرانسه (5 شب پاریس ) B.B

990 یورو

1450 یورو

750 یورو

270 یورو

27 بهمن

27 بهمن
سوییس ( 4 شب لوگانو ) B.B

890 یورو

1350 یورو

670 یورو

230 یورو

27 بهمن

27 بهمن
فرانسه - 7 شب پاریس
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1290 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1720 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

990 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

350 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
سوییس-فرانسه (3 شب لوزان+3 شب پاریس
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1290 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1720 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

990 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

350 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
فرانسه (4 شب نیس)
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

790 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1150 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

595 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

200 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
فرانسه ( 5 شب پاریس)
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1090 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1590 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

290 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
فرانسه- هلند (3 شب پاریس- 3 شب امستردام)
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1190 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1590 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

350 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
سوییس- ایتالیا(3 شب لوگانو-3 شب رم-2 شب ونیز
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1390 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1880 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1050 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

360 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
سوییس- فرانسه (3 شب لوزان-3 شب نیس)
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1190 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1590 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

350 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
سوئیس(4شب لوزان )
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

890 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1350 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

670 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

230 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
فرانسه- اسپانیا (3 شب نیس - 3 شب بارسلون )
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1090 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1590 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

290 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
فرانسه (3 شب پاریس - 3 شب نیس )
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1050 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1490 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

790 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

290 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
سوییس ( 4 شب لوزان )
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

790 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1150 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

595 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

200 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
فرانسه (5 شب پاریس )
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

990 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1450 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

270 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
فرانسه- اسپانیا (3 شب نیس - 3 شب بارسلون )
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1090 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1590 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

290 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
سوییس ( 4 شب لوزان )
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

790 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1250 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

600 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

200 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
سوییس - ایتالیا (3 شب لوگانو - 2 شب ونیز )
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1090 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1590 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

840 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

290 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
فرانسه - هلند ( 3 شب پاریس - 2 شب امستردام)
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1090 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1590 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

840 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

290 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
فرانسه (5 شب پاریس )
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

990 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1450 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

270 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
سوییس ( 4 شب لوگانو )
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

890 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1350 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

670 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

230 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

مدت اقامت مدت اقامت بنا به مسیر متفاوت است,
تاریخ اعتبار پاییز و زمستان 1402,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان(جامعه هدف),
هزینه متوسط(وسط),
سطح سختی متوسط(میانگین),
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
:

تور 7 ورز فرانسه

تور 6 روز اسپانیا

تور 6 روز چک

تور 9 روز فرانسه ایتالیا

تور 9 روز فرانسه هلند آلمان

تور 9 روز فرانسه اسپانیا

تور 8 روز چک اتریش

تور 8 روز اسپانیا

تور 6 روز جنوب فرانسه

تور 5 روز سوئیس

تور 8 روز یونان

تور 6 روز یونان

تور 9 روز چک لهستان

نوع پرواز برنامه ریزی شده,
توضیحات

هزینه تیکت به مبالغ ارزی اضافه میگردد

شروع قیمت ها از 790 یورو,
شرکت های هواپیمایی Turkish Airlines,