تور بلغارستان تابستان 1403

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
Perla Hotel B.B

19,990,000 تومان

25,990,000 تومان

16,990,000 تومان

15,990,000 تومان

Bonita hotel B.B

21,990,000 تومان

28,990,000 تومان

17,990,000 تومان

16,990,000 تومان

Helios Spa U.ALL

23,990,000 تومان

31,990,000 تومان

18,990,000 تومان

17,990,000 تومان

Perla Hotel ALL

24,990,000 تومان

32,990,000 تومان

19,990,000 تومان

18,990,000 تومان

Apollo Spa Resort hotel B.B

24,990,000 تومان

32,990,000 تومان

19,990,000 تومان

18,990,000 تومان

Palma Hotel B.B

25,490,000 تومان

29,990,000 تومان

19,990,000 تومان

18,990,000 تومان

Apollo Spa Resort hotel U.ALL

27,990,000 تومان

35,990,000 تومان

26,990,000 تومان

21,990,000 تومان

Ambassador B.B

27,990,000 تومان

33,990,000 تومان

23,990,000 تومان

19,990,000 تومان

Shipka Hotel B.B

28,990,000 تومان

34,990,000 تومان

24,990,000 تومان

20,990,000 تومان

Havana hotel B.B

28,990,000 تومان

35,490,000 تومان

26,990,000 تومان

21,990,000 تومان

Atlas Hotel U.ALL

29,990,000 تومان

38,990,000 تومان

19,990,000 تومان

16,990,000 تومان

Astera Hotel and Spa U.ALL

33,990,000 تومان

43,990,000 تومان

21,990,000 تومان

18,990,000 تومان

Ambassador ALL

32,990,000 تومان

40,990,000 تومان

29,990,000 تومان

23,990,000 تومان

Hotel Continental B.B

32,990,000 تومان

44,990,000 تومان

21,990,000 تومان

15,990,000 تومان

Shipka Hotel ALL

33,990,000 تومان

41,990,000 تومان

30,990,000 تومان

24,990,000 تومان

Admiral hotel B.B

34,590,000 تومان

44,990,000 تومان

22,990,000 تومان

22,990,000 تومان

Havana hotel ALL

34,990,000 تومان

41,990,000 تومان

31,990,000 تومان

25,990,000 تومان

Royal Varna hotel ALL

34,990,000 تومان

43,990,000 تومان

22,990,000 تومان

21,990,000 تومان

INTERNATIONAL Hotel and Tower Suites B.B

34,990,000 تومان

47,990,000 تومان

23,990,000 تومان

23,990,000 تومان

Hotel Continental ALL

36,990,000 تومان

48,990,000 تومان

23,990,000 تومان

17,990,000 تومان

Smartline Arena Mar hotel ALL

36,990,000 تومان

46,990,000 تومان

26,990,000 تومان

24,990,000 تومان

Madara Park Hotel U.ALL

37,990,000 تومان

47,990,000 تومان

27,990,000 تومان

26,990,000 تومان

Palm Beach Hotel ALL

39,990,000 تومان

51,990,000 تومان

27,990,000 تومان

26,990,000 تومان

Melia Grand Hermitage hotel ALL

40,990,000 تومان

54,990,000 تومان

23,990,000 تومان

20,990,000 تومان

Kaliakra Palace U.ALL

41,990,000 تومان

54,990,000 تومان

30,990,000 تومان

29,990,000 تومان

COOEE Mimosa Sunshine Hotel U.ALL

42,990,000 تومان

56,990,000 تومان

31,990,000 تومان

30,990,000 تومان

Astor Garden Hotel U.ALL

42,990,000 تومان

54,990,000 تومان

24,990,000 تومان

22,990,000 تومان

INTERNATIONAL Hotel and Tower Suites F.B

43,990,000 تومان

55,990,000 تومان

27,990,000 تومان

27,990,000 تومان

Aquahouse Hotel and SPA Hotel U.ALL

44,990,000 تومان

55,990,000 تومان

25,990,000 تومان

25,990,000 تومان

HVD Viva Club Hotel U.ALL

45,990,000 تومان

56,990,000 تومان

27,990,000 تومان

27,990,000 تومان

Dolce Vita Sunshine Resort U.ALL

46,990,000 تومان

58,990,000 تومان

29,990,000 تومان

28,990,000 تومان

Perla Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

19,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Bonita hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

21,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Helios Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

23,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

31,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Perla Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

24,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

32,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

18,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Apollo Spa Resort hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

24,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

32,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

18,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Palma Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

25,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

18,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Apollo Spa Resort hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

27,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

35,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

21,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Ambassador
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

27,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

33,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

19,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Shipka Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

28,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

34,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

20,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Havana hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

28,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

35,490,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

21,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Atlas Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

29,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

38,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Astera Hotel and Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

33,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

43,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

18,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Ambassador
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

32,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

40,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

29,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

23,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Continental
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

32,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

44,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Shipka Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

33,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

41,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Admiral hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

34,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

44,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

22,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Havana hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

34,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

41,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

31,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

25,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Varna hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

34,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

43,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

21,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERNATIONAL Hotel and Tower Suites
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

34,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

47,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

23,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Continental
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

36,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

48,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Smartline Arena Mar hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

36,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

46,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Madara Park Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

37,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

47,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

26,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Palm Beach Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

39,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

51,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

26,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Melia Grand Hermitage hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

40,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

54,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

20,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Kaliakra Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

41,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

54,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

29,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COOEE Mimosa Sunshine Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

42,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

56,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

31,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

30,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Astor Garden Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

42,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

54,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

22,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERNATIONAL Hotel and Tower Suites
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

43,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

55,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

27,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Aquahouse Hotel and SPA Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

44,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

55,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

25,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HVD Viva Club Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

45,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

56,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

27,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Dolce Vita Sunshine Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

46,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

58,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

29,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

28,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

نوع ورزش های آبی, ماجراجویی(تور), ساحل, شهر و خرید,
روزهای رفت جمعه,
روزهای برگشت جمعه,
مدت اقامت 7 شب + 8 روز ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان,
هزینه متوسط(وسط),
خدمات بیمه مسافری, گرفتن ویزا, ترانسفر فرودگاهی, راهنما تور,
سطح سختی متوسط(میانگین),
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
خدمات تور : :

7 شب اقامت در هتل بلیط رفت و برگشت با پروازه مستقیم قشم ایر به وارنا

ملزومات مورد نیاز کفش مخصوص راه پیمایی, مدارک شناسایی,
نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 78000000 تومان,
کشور بلغارستان,
شهر وارنا,
شرکت های هواپیمایی Qeshm Airlines,