دانلود پکیج

تور پاتایا پوکت

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
PATONG LODGE B.B
PIYADARESIDENCE B.B

37290000 تومان

39500000 تومان

31380000 تومان

ASPERY PATONG B.B
MIKE BEACH B.B

37510000 تومان

39940000 تومان

33840000 تومان

31440000 تومان

ASHLEE HUB B.B
GOLDEN BEACH B.B

37740000 تومان

40390000 تومان

33910000 تومان

31510000 تومان

PATONG HERITAGE B.B
WELCOM PLAZA B.B

37960000 تومان

40840000 تومان

31600000 تومان

DEEVANA PATONG RESORT B.B
IBIS PATTAYA B.B

38280000 تومان

41480000 تومان

31700000 تومان

FISHER HARBOUR B.B
BEST WESTERN B.B

38440000 تومان

41800000 تومان

31760000 تومان

THE MARINA PHUKET B.B
THE GIG B.B

38600000 تومان

42120000 تومان

34710000 تومان

31830000 تومان

ROYAL PARADISE B.B
CENTARA PATTAYA B.B

39080000 تومان

43080000 تومان

31990000 تومان

DEEVANA PLAZA PATONG B.B
VISTA PATTAYA B.B

39300000 تومان

43530000 تومان

34740000 تومان

32080000 تومان

DUANGJITT RESORT B.B
CENTARA AZURE B.B

39880000 تومان

44680000 تومان

32280000 تومان

THE NATURE PHUKET B.B
PATTAYA SEA VIEW B.B

39910000 تومان

44740000 تومان

35730000 تومان

32280000 تومان

HILTON GARDEN B.B
LONG BEACH GARDEN B.B

40100000 تومان

45130000 تومان

32340000 تومان

PHUKET GRACELAND B.B
THE STAY PATTAYA B.B

40460000 تومان

45830000 تومان

36400000 تومان

32470000 تومان

CREST RESORT B.B
A-ONE ROYAL CRUISE B.B

41260000 تومان

47430000 تومان

36370000 تومان

32760000 تومان

PATONG BAY HILL B.B
PAGE 10 B.B

41320000 تومان

47560000 تومان

38360000 تومان

32790000 تومان

PATONG MERLIN B.B
PULIMAN PATTAYA G B.B

41480000 تومان

47880000 تومان

36530000 تومان

32820000 تومان

THAVORN BEACH B.B
MERCURE PATTAYA OCEAN B.B

41740000 تومان

48390000 تومان

37460000 تومان

32920000 تومان

OCEAN FRONT BEACH B.B
MYTT BEACH B.B

42090000 تومان

49100000 تومان

36920000 تومان

33040000 تومان

LE MERIDIEN PHUKET B.B
INTER CONTINENTAL B.B

47910000 تومان

60750000 تومان

42130000 تومان

35090000 تومان

PATONG LODGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

PIYADARESIDENCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

37290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

39500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31380000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASPERY PATONG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

MIKE BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

37510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

39940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

33840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASHLEE HUB
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

GOLDEN BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

37740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

40390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

33910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31510000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PATONG HERITAGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

WELCOM PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

37960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

40840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DEEVANA PATONG RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

IBIS PATTAYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

38280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

41480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FISHER HARBOUR
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

BEST WESTERN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

38440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

41800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31760000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE MARINA PHUKET
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

THE GIG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

38600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

42120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

34710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31830000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL PARADISE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

CENTARA PATTAYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

39080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

43080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DEEVANA PLAZA PATONG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

VISTA PATTAYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

39300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

43530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

34740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32080000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DUANGJITT RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

CENTARA AZURE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

39880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

44680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE NATURE PHUKET
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

PATTAYA SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

39910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

44740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

35730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON GARDEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

LONG BEACH GARDEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

40100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

45130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32340000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PHUKET GRACELAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

THE STAY PATTAYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

40460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

45830000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CREST RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

A-ONE ROYAL CRUISE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

41260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

47430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32760000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PATONG BAY HILL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

PAGE 10
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

41320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

47560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

38360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PATONG MERLIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

PULIMAN PATTAYA G
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

41480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

47880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32820000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THAVORN BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

MERCURE PATTAYA OCEAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

41740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

48390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

37460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32920000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
OCEAN FRONT BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

MYTT BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

42090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

49100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

33040000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LE MERIDIEN PHUKET
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

INTER CONTINENTAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

47910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

60750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

42130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

35090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

نوع ورزش های آبی, ساحل, شهر و خرید, طبیعت گردی,
روزهای رفت سه شنبه, پنجشنبه,
روزهای برگشت چهارشنبه, جمعه,
مدت اقامت 3 شب پاتایا + 4 شب پوکت,
تاریخ اعتبار 1402,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان(جامعه هدف),
هزینه تجملاتی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافری, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
سطح سختی متوسط(میانگین),
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات

کلیه هتل ها پس از رزرو، غیرقابل استرداد و کنسلی می باشند.

شروع قیمت ها از 37.290.000 تومان,
کشور تایلند,
شهر پاتایا, پوکت,
شرکت های هواپیمایی Mahan Air,