تور کوش آداسی نوروز 1403

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
Santur Hotel B.B

5990000 تومان

6490000 تومان

5490000 تومان

4990000 تومان

8 , 9 فروردین

8 , 9 فروردین
Santur Hotel B.B

6090000 تومان

6590000 تومان

5590000 تومان

5190000 تومان

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین
Belmare Hotel ALL

6490000 تومان

7190000 تومان

5790000 تومان

4990000 تومان

8 , 9 فروردین

8 , 9 فروردین
Belmare Hotel ALL

6590000 تومان

7290000 تومان

5790000 تومان

5190000 تومان

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین
The Panorama Hill hotel ALL

6490000 تومان

7190000 تومان

5790000 تومان

4990000 تومان

8 , 9 فروردین

8 , 9 فروردین
The Panorama Hill hotel ALL

6590000 تومان

7290000 تومان

5790000 تومان

5190000 تومان

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین
Aria Claros Beach Spa ALL

7090000 تومان

8090000 تومان

6090000 تومان

4990000 تومان

8 , 9 فروردین

8 , 9 فروردین
Aria Claros Beach Spa ALL

7190000 تومان

8290000 تومان

6090000 تومان

5190000 تومان

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین
Tusan Beach Resort Hotel ALL

7190000 تومان

8290000 تومان

6090000 تومان

4990000 تومان

8 , 9 فروردین

8 , 9 فروردین
Tusan Beach Resort Hotel ALL

7290000 تومان

8490000 تومان

6190000 تومان

5190000 تومان

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین
Richmond Ephesus ALL

7190000 تومان

8190000 تومان

6090000 تومان

4990000 تومان

8 , 9 فروردین

8 , 9 فروردین
Richmond Ephesus Resort ALL

7290000 تومان

8390000 تومان

6190000 تومان

5190000 تومان

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین
Le Bleu Hotel U.ALL

7590000 تومان

8790000 تومان

6290000 تومان

4990000 تومان

8 , 9 فروردین

8 , 9 فروردین
Le Bleu Hotel U.ALL

7690000 تومان

8990000 تومان

6390000 تومان

5190000 تومان

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین
Suhan 360 U.ALL

7790000 تومان

9490000 تومان

6390000 تومان

4990000 تومان

8 , 9 فروردین

8 , 9 فروردین
Suhan 360 U.ALL

7890000 تومان

9690000 تومان

6490000 تومان

5190000 تومان

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین
Pine Bay Resort ALL

7790000 تومان

9490000 تومان

6390000 تومان

4990000 تومان

8 , 9 فروردین

8 , 9 فروردین
Pine Bay ALL

7890000 تومان

9690000 تومان

6490000 تومان

5190000 تومان

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین
Korumar Hotel Deluxe ALL

7790000 تومان

9090000 تومان

6390000 تومان

4990000 تومان

8 , 9 فروردین

8 , 9 فروردین
Korumar ALL

7890000 تومان

9290000 تومان

6490000 تومان

5190000 تومان

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین
Aqua Fantasy ALL

7990000 تومان

9390000 تومان

6490000 تومان

4990000 تومان

8 , 9 فروردین

8 , 9 فروردین
Aqua Fantasy ALL

8090000 تومان

9590000 تومان

6590000 تومان

5190000 تومان

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین
Korumar Ephesus U.ALL

8390000 تومان

1090000 تومان

6690000 تومان

4890000 تومان

8 , 9 فروردین

8 , 9 فروردین
Korumar Ephesus U.ALL

8590000 تومان

10290000 تومان

6790000 تومان

5190000 تومان

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین

29 اسفند - 1، 2 و 7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Aria Claros Beach Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

نوع ورزش های آبی, ساحل, شهر و خرید,
روزهای رفت چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه,
روزهای برگشت پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز,
تاریخ اعتبار نوروز 1403,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, افراد مجرد, جوانان(جامعه هدف),
هزینه متوسط(وسط),
خدمات صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافری, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
سطح سختی متوسط(میانگین),
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی,
نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات

پرواز سان اکسپرس - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

شروع قیمت ها از 42000000 تومان,
کشور ترکیه,
شهر کوش آداسی,