تور آنتالیا نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
Cender Hotel ALL

6490000 تومان

7490000 تومان

5790000 تومان

9 تا 12 فروردین

9 تا 12 فروردین
Cender Hotel ALL

6890000 تومان

7890000 تومان

6090000 تومان

6 - 8 فروردین

6 - 8 فروردین
Cender Hotel ALL

6990000 تومان

8090000 تومان

6190000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Grand Park Lara ALL

7690000 تومان

9290000 تومان

6390000 تومان

9 تا 12 فروردین

9 تا 12 فروردین
Grand Park Lara ALL

8090000 تومان

9790000 تومان

6690000 تومان

6 - 8 فروردین

6 - 8 فروردین
Grand Park Lara ALL

8290000 تومان

10090000 تومان

6890000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Club Hotel Sera U.ALL

7990000 تومان

9790000 تومان

6490000 تومان

9 تا 12 فروردین

9 تا 12 فروردین
Club Hotel Sera U.ALL

8490000 تومان

10290000 تومان

6890000 تومان

6 - 8 فروردین

6 - 8 فروردین
Club Hotel Sera U.ALL

8690000 تومان

10590000 تومان

7090000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Sherwood Dreams U.ALL

8290000 تومان

9990000 تومان

6690000 تومان

9 تا 12 فروردین

9 تا 12 فروردین
Sherwood Dreams U.ALL

8790000 تومان

10490000 تومان

7090000 تومان

6 - 8 فروردین

6 - 8 فروردین
Sherwood Dreams U.ALL

8990000 تومان

10790000 تومان

7190000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Spice Hotel U.ALL

8890000 تومان

10890000 تومان

6990000 تومان

9 تا 12 فروردین

9 تا 12 فروردین
Spice Hotel U.ALL

9390000 تومان

11490000 تومان

7390000 تومان

6 - 8 فروردین

6 - 8 فروردین
Spice Hotel U.ALL

9690000 تومان

11790000 تومان

7590000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Rixos Downtown ALL

9290000 تومان

12290000 تومان

7190000 تومان

9 تا 12 فروردین

9 تا 12 فروردین
Rixos Downtown ALL

9790000 تومان

12990000 تومان

7590000 تومان

6 - 8 فروردین

6 - 8 فروردین
Rixos Downtown F.B

10090000 تومان

13390000 تومان

7790000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Ela Quality U.ALL

9990000 تومان

12490000 تومان

7490000 تومان

9 تا 12 فروردین

9 تا 12 فروردین
Ela Quality U.ALL

10490000 تومان

13090000 تومان

7890000 تومان

6 - 8 فروردین

6 - 8 فروردین
Ela Quality U.ALL

10790000 تومان

13490000 تومان

8090000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Titanic Beach Lara ALL

10690000 تومان

13590000 تومان

7890000 تومان

9 تا 12 فروردین

9 تا 12 فروردین
Titanic Beach Lara ALL

11290000 تومان

14290000 تومان

14290000 تومان

6 - 8 فروردین

6 - 8 فروردین
Titanic Beach Lara ALL

11590000 تومان

14690000 تومان

8490000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Royal Holiday Palace U.ALL

10690000 تومان

13590000 تومان

7890000 تومان

9 تا 12 فروردین

9 تا 12 فروردین
Royal Holiday Palace U.ALL

11290000 تومان

1429000 تومان

8290000 تومان

6 - 8 فروردین

6 - 8 فروردین
Royal Holiday Palace U.ALL

11590000 تومان

14690000 تومان

8490000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Kaya Palazzo U.ALL

10990000 تومان

14590000 تومان

7990000 تومان

9 تا 12 فروردین

9 تا 12 فروردین
Kaya Palazzo U.ALL

11590000 تومان

15290000 تومان

8490000 تومان

6 - 8 فروردین

6 - 8 فروردین
Kaya Palazzo U.ALL

11890000 تومان

15790000 تومان

8690000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Rixos Premium Belek U.ALL

12590000 تومان

17990000 تومان

8790000 تومان

9 تا 12 فروردین

9 تا 12 فروردین
Rixos Premium Belek U.ALL

13290000 تومان

18790000 تومان

9290000 تومان

6 - 8 فروردین

6 - 8 فروردین
Rixos Premium Belek U.ALL

13690000 تومان

19490000 تومان

9590000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
REGNUM CARYA U.ALL

15290000 تومان

20390000 تومان

10190000 تومان

9 تا 12 فروردین

9 تا 12 فروردین
REGNUM CARYA U.ALL

15990000 تومان

21390000 تومان

10690000 تومان

6 - 8 فروردین

6 - 8 فروردین
REGNUM CARYA U.ALL

16590000 تومان

22190000 تومان

10990000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Maxx royal belek U.ALL

17590000 تومان

23890000 تومان

11290000 تومان

9 تا 12 فروردین

9 تا 12 فروردین
Maxx royal belek U.ALL

18490000 تومان

24990000 تومان

11890000 تومان

6 - 8 فروردین

6 - 8 فروردین
Maxx royal belek U.ALL

19090000 تومان

25990000 تومان

12290000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Park Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Club Hotel Sera
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Club Hotel Sera
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Sherwood Dreams
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Sherwood Dreams
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Spice Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Spice Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Downtown
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Downtown
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Ela Quality
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Ela Quality
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Titanic Beach Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Titanic Beach Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Holiday Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1429000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Holiday Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Kaya Palazzo
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Kaya Palazzo
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

12590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Premium Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Premium Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

15290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
REGNUM CARYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

15990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
REGNUM CARYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

16590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

17590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Maxx royal belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

18490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Maxx royal belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

19090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

نوع تور ورزش های آبی, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز,
تاریخ اعتبار نوروز 99,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, نهار, شام,
سطح سختی متوسط,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی
ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی,
نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور

نرخ کودک 6 تا 12 سال 5390000 تومان و کودک زیر دوسال 400000 تومان است

شروع قیمت ها از 6/490تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنتالیا,
خط هوایی sun express,