تور آنتالیا نوروز 1401

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
Cender Hotel ALL

5490000 تومان

6490000 تومان

4790000 تومان

3990000 تومان

14، 15، 16 فروردین

14، 15، 16 فروردین
Cender Hotel ALL

6490000 تومان

7490000 تومان

5790000 تومان

4990000 تومان

9،10،11 و 12 فروردین

9،10،11 و 12 فروردین
Cender Hotel ALL

6890000 تومان

7890000 تومان

6090000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Cender Hotel ALL

6990000 تومان

8090000 تومان

6190000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Grand Park Lara ALL

6690000 تومان

8290000 تومان

5390000 تومان

3990000 تومان

14، 15، 16 فروردین

14، 15، 16 فروردین
Grand Park Lara ALL

7690000 تومان

9290000 تومان

6390000 تومان

4990000 تومان

9،10،11 و 12 فروردین

9،10،11 و 12 فروردین
Grand Park Lara ALL

8090000 تومان

9790000 تومان

6690000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Grand Park Lara ALL

8290000 تومان

10090000 تومان

6890000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Club Hotel Sera U.ALL

6990000 تومان

8790000 تومان

5490000 تومان

3990000 تومان

14، 15، 16 فروردین

14، 15، 16 فروردین
Club Hotel Sera U.ALL

7990000 تومان

9790000 تومان

6490000 تومان

4990000 تومان

9،10،11 و 12 فروردین

9،10،11 و 12 فروردین
Club Hotel Sera U.ALL

8490000 تومان

10290000 تومان

6890000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Club Hotel Sera U.ALL

8690000 تومان

10590000 تومان

7090000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Sherwood Dreams U.ALL

7290000 تومان

8990000 تومان

5690000 تومان

3990000 تومان

14، 15، 16 فروردین

14، 15، 16 فروردین
Sherwood Dreams U.ALL

8290000 تومان

9990000 تومان

6690000 تومان

4990000 تومان

9،10،11 و 12 فروردین

9،10،11 و 12 فروردین
Sherwood Dreams Resort U.ALL

8790000 تومان

10490000 تومان

7090000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Sherwood Dreams Resort U.ALL

8990000 تومان

10790000 تومان

7190000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Spice U.ALL

7890000 تومان

9890000 تومان

5990000 تومان

3990000 تومان

14، 15، 16 فروردین

14، 15، 16 فروردین
Spice Hotel U.ALL

8890000 تومان

10890000 تومان

6990000 تومان

4990000 تومان

9،10،11 و 12 فروردین

9،10،11 و 12 فروردین
Spice Hotel U.ALL

9390000 تومان

11490000 تومان

7390000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Spice Hote U.ALL

9690000 تومان

11790000 تومان

7590000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Adalya Elite Lara U.ALL

9190000 تومان

11690000 تومان

7090000 تومان

4990000 تومان

LAND VIEW-9،10،11 و 12 فروردین

LAND VIEW-9،10،11 و 12 فروردین
Adalya Elite Lara U.ALL

9390000 تومان

11990000 تومان

7190000 تومان

4990000 تومان

SIDE SEA VIEW-9،10،11 و 12 فروردین

SIDE SEA VIEW-9،10،11 و 12 فروردین
Adalya Elite Lara U.ALL

8190000 تومان

10690000 تومان

6090000 تومان

3990000 تومان

-14، 15، 16 فروردینLAND VIEW

-14، 15، 16 فروردینLAND VIEW
Adalya Elite Lara U.ALL

8590000 تومان

11290000 تومان

6290000 تومان

3990000 تومان

SIDE SEA VIEW-14، 15، 16 فروردین

SIDE SEA VIEW-14، 15، 16 فروردین
Adalya Elite Lara U.ALL

9590000 تومان

12290000 تومان

7290000 تومان

4990000 تومان

SEA VIEW-9،10،11 و 12 فروردین

SEA VIEW-9،10،11 و 12 فروردین
Adalya Elite Lara-LAND VIEW U.ALL

9690000 تومان

12290000 تومان

7490000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Adalya Elite Lara-SIDE VIEW U.ALL

9890000 تومان

12590000 تومان

7590000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Adalya Elite Lara-SEA VIEW U.ALL

10090000 تومان

12990000 تومان

7690000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Adalya Elite Lara - LAND VIEW U.ALL

9990000 تومان

12690000 تومان

7690000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Adalya Elite Lara-SIDE SEA VIEW U.ALL

10190000 تومان

13390000 تومان

7890000 تومان

5290000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Adalya Elite Lara-SEA VIEW U.ALL

10390000 تومان

13390000 تومان

7890000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Rixos Sungate U.ALL

9390000 تومان

13090000 تومان

6690000 تومان

3990000 تومان

14، 15، 16 فروردین

14، 15، 16 فروردین
Rixos Sungate U.ALL

10390000 تومان

14090000 تومان

7690000 تومان

4990000 تومان

9،10،11 و 12 فروردین

9،10،11 و 12 فروردین
Rixos Sungate U.ALL

10890000 تومان

14890000 تومان

8090000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Rixos Sungate U.ALL

11290000 تومان

15390000 تومان

8390000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Titanic Beach Lara ALL

9690000 تومان

12590000 تومان

6890000 تومان

3990000 تومان

14، 15، 16 فروردین

14، 15، 16 فروردین
Titanic Beach Lara ALL

10690000 تومان

13590000 تومان

7890000 تومان

4990000 تومان

9،10،11 و 12 فروردین

9،10،11 و 12 فروردین
Titanic Beach Lara ALL

11290000 تومان

14290000 تومان

8290000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Titanic Beach Lara ALL

11590000 تومان

14690000 تومان

8490000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Royal Holiday Palace U.ALL

9690000 تومان

12590000 تومان

6890000 تومان

3990000 تومان

14، 15، 16 فروردین

14، 15، 16 فروردین
Royal Holiday Palace U.ALL

10690000 تومان

13590000 تومان

7890000 تومان

4990000 تومان

9،10،11 و 12 فروردین

9،10،11 و 12 فروردین
Royal Holiday Palace U.ALL

11590000 تومان

14690000 تومان

8490000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Royal Holiday Palace U.ALL

11290000 تومان

14290000 تومان

8290000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Titanic Deluxe Belek U.ALL

10090000 تومان

13190000 تومان

7090000 تومان

3990000 تومان

14، 15، 16 فروردین

14، 15، 16 فروردین
Titanic Deluxe Belek U.ALL

11090000 تومان

14190000 تومان

8090000 تومان

4990000 تومان

9،10،11 و 12 فروردین

9،10،11 و 12 فروردین
Hotel Kaya Belek U.ALL

11590000 تومان

15290000 تومان

8490000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Kaya Palazzo U.ALL

11890000 تومان

15790000 تومان

8690000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Calista Luxury U.ALL

10590000 تومان

13890000 تومان

7290000 تومان

3990000 تومان

14، 15، 16 فروردین

14، 15، 16 فروردین
Calista Luxury U.ALL

11590000 تومان

14890000 تومان

8290000 تومان

4990000 تومان

9،10،11 و 12 فروردین

9،10،11 و 12 فروردین
Calista Luxur U.ALL

12190000 تومان

15690000 تومان

8790000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Rixos Premium Belek U.ALL

12590000 تومان

17990000 تومان

8790000 تومان

4990000 تومان

9،10،11 و 12 فروردین

9،10،11 و 12 فروردین
Rixos Premium Belek U.ALL

13290000 تومان

18790000 تومان

9290000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Calista Luxury U.ALL

12590000 تومان

16190000 تومان

8990000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Rixos Premium U.ALL

11590000 تومان

16990000 تومان

7790000 تومان

3990000 تومان

14، 15، 16 فروردین

14، 15، 16 فروردین
REGNUM CARYA U.ALL

15290000 تومان

20390000 تومان

10190000 تومان

4990000 تومان

9،10،11 و 12 فروردین

9،10،11 و 12 فروردین
REGNUM CARYA U.ALL

15990000 تومان

21390000 تومان

10690000 تومان

5290000 تومان

6،7،8 فروردین

6،7،8 فروردین
Rixos Premium Belek U.ALL

13690000 تومان

19490000 تومان

9590000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
REGNUM CARYA U.ALL

14290000 تومان

19390000 تومان

9190000 تومان

3990000 تومان

14، 15، 16 فروردین

14، 15، 16 فروردین
REGNUM CARYA U.ALL

16590000 تومان

22190000 تومان

10990000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
Maxx royal belek U.ALL

17590000 تومان

23890000 تومان

11290000 تومان

4990000 تومان

9،10،11 و 12 فروردین

9،10،11 و 12 فروردین
Maxx royal belek U.ALL

18490000 تومان

24990000 تومان

11890000 تومان

5290000 تومان

Maxx royal belek U.ALL

16590000 تومان

22890000 تومان

10290000 تومان

3990000 تومان

14، 15، 16 فروردین

14، 15، 16 فروردین
Maxx royal belek U.ALL

19090000 تومان

25990000 تومان

12290000 تومان

5390000 تومان

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین

28و29 اسفند - 1 تا 5 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

12190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

12590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

12590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

15290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

15990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

14290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

16590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

17590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

18490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

16590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

19090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار نوروز 1401,
مناسب برای زوج ها, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی,
سطح سختی متوسط,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
: 7 روز و 6 شب اقامت در آنتالیا
نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
توضیحات تور

پرواز سان اکسپرس - اقامت در هتل - 6 شب اقامت - ترانسفرفرودگاهی - راهنما - بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر دو سال 400.000 تومان است

شروع قیمت ها از 5/490تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنتالیا,
خط هوایی sun express,