نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
SANI B.B

1850000 تومان

2000000 تومان

1600000 تومان

1500000 تومان

SILKA MAYTOWER B.B

2050000 تومان

2400000 تومان

1850000 تومان

1600000 تومان

INVIETO HOTEL SUIT B.B

2300000 تومان

3000000 تومان

2100000 تومان

1750000 تومان

BERJAYA TIMES SQUARE B.B

2450000 تومان

3190000 تومان

1800000 تومان

RENAISSANCE B.B

2650000 تومان

3500000 تومان

2300000 تومان

1850000 تومان

PRINCE KUL B.B

2700000 تومان

3650000 تومان

2500000 تومان

1950000 تومان

2800000 تومان

3900000 تومان

2500000 تومان

1950000 تومان

JW MARRIOTT B.B

3450000 تومان

5100000 تومان

3200000 تومان

2400000 تومان

SANI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SILKA MAYTOWER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INVIETO HOTEL SUIT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BERJAYA TIMES SQUARE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RENAISSANCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PRINCE KUL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات

درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
JW MARRIOTT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور